Suglasnost Vijeća za provedbu ulaganja u projekt Uređenja hodnih staza i parka Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/22-01/4
URBROJ: 2125-7-02-22-06
Donji Lapac, 25.08.2022. godine

Temeljem članka 30. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/21) i Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalnni razvoj pod vodstvom ajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17 i 53/18) Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na 10. redovnoj sjednici dana 25.08.2022. godine donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje hodnih staza i parka Donji Lapac“ za prijavu na mjeru 7.4.1.

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, Donji Lapac, OIB: 37630141655, za prijavu i nositelja ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Općina Donji Lapac, za projekt „Uređenje hodnih staza i parka Donji Lapac“

Članak 2.

Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na Natječaj LAG-a LIKA iz Mjere 19., Podmjera 19.2., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te ostvarivanje bespovratne potpore.

Članak 3.

U skladu s tekstom objavljenog Natječaja, Poglavlje 3. Opći zahtjevi postupka odabira projekta, točka 3.2. prihvatljivost projekta, sastavni dio ove Odluke je Prilog III „Opis projekta“.

Članak 4.

Ova Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje hodnih staza i parka Donji Lapac“ za prijavu na mjeru 7.4.1. stupa na snagu danom donošenja, a obajvit će se na web stranici Općine Donji Lapac, www.donjilapac.hr

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI LAPAC
Predsjednik Općinskog Vijeća
v.r. Milojko Obradović, mag.oec.