Javni Poziv

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta upisana u Jedinstvenu bazu podataka nerazvrstanih cesta Općine Donji Lapac pod brojem 11, oznaka ceste NC-DL-11, ulica Plitvička u naselju Donji Lapac, na k.č. 976/1 u k.o. DONJI LAPAC, o započinjanju postupka evidentiranja dijela predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Donji Lapac.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO PAVELIĆ, Ulica Bartola Kašića 2, Otočac.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 17. svibnja 2024. god. u 10,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat u Uredu ovl. inženjera geodezije vl. Zdravko Pavelić, Bartola Kašića 2, Otočac, dana 20. svibnja 2024. godine od 08,00 do 12,00 sati, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

KLASA: 340-01/24-01/9
URBROJ: 2125-7-03-24-02

Općinski Načelnik
v.r. Ilija Obradović, dipl.ing